Algemene voorwaarden

Bij deelname aan activiteiten van Rewilder zijn algemene voorwaarden van toepassing. Door aanmelding voor een van onze activiteiten ga je automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. Lees daarom de algemene voorwaarden goed door zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Aanmelding en betaling

Een aanmelding voor een activiteit is pas definitief zodra jouw aanmelding door Rewilder is bevestigd en de activiteit is betaald. Bij sommige activiteiten kan het zijn dat een aanbetaling ook volstaat voor de definitieve aanmelding. Dit betreft bijvoorbeeld een reis naar het buitenland of langlopende cursus. Hierbij dient echter het volledige bedrag voor de activiteit uiterlijk 1 maand voor aanvang van de activiteit te zijn betaald.

Zodra de aanmelding definitief is wordt er voor jou een plek vrij gehouden bij de activiteit.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering van activiteiten en reizen

Op het annuleren van een losse activiteit zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Annuleren van een activiteit kan kosteloos tot 14 dagen vóór de dag van de geboekte activiteit.
 • Bij annuleren van een activiteit vanaf 13 tot en met 4 dagen vóór de dag van de geboekte activiteit worden 50% van de kosten van de activiteit in rekening gebracht.
 • Bij annuleren van een activiteit vanaf 3 dagen tot met de dag waarop de activiteit plaatsvindt worden 100% van de kosten van de activiteit in rekening gebracht.

Op het annuleren van een meerdaagse reis zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Bij annuleren van een meerdaagse reis tot 30 dagen vóór aanvang van de reis (vertrekdatum) wordt de aanbetaling (10% ) van de reissom in rekening gebracht.
 • Bij annuleren van een meerdaagse reis vanaf 30 tot ten met 7 dagen vóór aanvang van de reis wordt 50% van de reissom in rekening gebracht.
 • Bij annuleren van een meerdaagse reis vanaf 6 dagen vóór aanvang tot op de dag vóór vertrek wordt 90% van de reissom in rekening gebracht.
 • Bij annuleren van een meerdaagse reis op de dag van vertrek of later wordt de volledige reissom in rekening gebracht.

Annulering door Rewilder

Rewilder behoudt zich het recht om een activiteit of reis te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen. Daarnaast kan een activiteit of reis ook door Rewilder worden geannuleerd bij overmacht. Bijvoorbeeld indien de gids of begeleider ziek is, bij bijzondere persoonlijke omstandigheden zoals bijvoorbeeld een overlijden in persoonlijke kring, weersomstandigheden of opgelegde maatregelen vanuit de overheid.

Bij een annulering door Rewilder heeft een deelnemer de keuze voor een alternatieve activiteit/datum of een terugbetaling van reeds betaalde gelden. Bij lopende activiteiten wordt slecht het geannuleerde deel terug betaald. Extra gemaakte kosten om een activiteit of reis mee te kunnen doen zoals bijvoorbeeld reiskosten of aangeschafte materialen worden niet door Rewilder vergoed.

Vervangende deelnemer

Uiteraard is het mogelijk dat je een vervangende deelnemer regelt die jouw plaats bij een losse activiteit overneemt indien je zelf verhinderd bent. Hierbij blijf jij zelf verantwoordelijk voor de betaling aan Rewilder. Ook het overdragen van de noodzakelijke gegevens aan Rewilder over de deelnemer en overdragen van informatie over de activiteit aan de deelnemer is hierbij jouw verantwoordelijkheid. De onderlinge afrekening van de kosten regelen jullie dan zelf.

Bij een vervangende deelnemer voor een meerdaagse reis zijn aanvullend de volgende voorwaarden van toepassing:

 • De vervangende deelnemer voldoet aan de voorwaarden die aan de reis gesteld worden.
 • De vervangende deelnemer wordt uiterlijk een week voor vertrek aangemeld, dan wel dermate op tijd dat de benodigde administratieve handelingen en formaliteiten in orde kunnen worden gemaakt.
 • Bij de reis betrokken dienstverleners hebben geen bezwaar op de wisseling van samenstelling van de groep.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid, zowel contractueel als buitencontractueel, van Rewilder is beperkt tot maximaal het bedrag dat is betaald voor deelname aan de activiteit of reis.

Rewilder is niet aansprakelijke voor:

 • Schade, door derden geleden of persoonlijk letsel veroorzaakt door een van de deelnemers aan door Rewilder aangeboden activiteiten.
 • Schade, voortvloeiend uit door deelnemers verstrekte onvolledige en/of onjuiste informatie.
 • Indirecte schade
 • Schade als gevolg van het niet navolgen van veiligheidsinstructies
 • Schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat vanuit een reis- en/of annuleringsverzekering. Dergelijke schade dient bij de betreffende verzekeringsmaatschappij te worden geclaimd.
 • Schade of persoonlijk letsel als gevolg van deelname aan een activiteit of reis die wordt georganiseerd door Rewilder en begeleidt door Rewilder en/of externe ingehuurde partijen.

De bovenstaande bepalingen met betrekking tot aansprakelijk zijn niet van kracht indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Rewilder.

Eigen risico

De gidsen en instructeurs van activiteiten bij Rewilder houden rekening met de veiligheid van alle deelnemers. Technieken en richtlijnen om activiteiten veilig te laten verlopen worden daarom uitvoerig besproken. Deelname aan activiteiten die worden aangeboden door Rewilder is echter ten alle tijden op eigen risico.

Verzekering tegen letsel, ziekte of overlijden, veroorzaakt tijdens door Rewilder georganiseerd activiteiten zijn de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer.

Indien een deelnemer tijdens een activiteit wangedrag vertoont of veiligheidsinstructies niet naleeft behoudt Rewilder zicht het recht deze deelnemer hierop aan te spreken en indien nodig van de activiteit uit te sluiten.

Wijziging van de voorwaarden.

Rewilder behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen. Indien de algemene voorwaarden wijzigen dan worden deelnemers via de mail op de hoogte gehouden van deze wijziging. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand komt na de wijziging.

Klachten

Ondanks dat Rewilder zijn uiterste best doet om alle deelnemers een mooie belevenis te bieden kan het zijn dat iemand op enig moment een klacht over de activiteit heeft. Klachten dienen zo spoedig mogelijk te worden gemeld zodat in een zo vroeg mogelijk stadium een passende oplossing kan worden gezocht. Indien een klacht niet onderling opgelost kan worden en uitloopt in een juridisch conflict, dan dient dit conflict te worden beoordeeld aan de hand van het Nederlandse recht.